การจัดระบบการเก็บข้อมูลผลผลิตน้ำนม   การใช้ยาปฏิชีวนะในโคนมทำอย่างไร
  การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น   การเลี้ยงกวาง
  การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์และการฟักไข่   การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
  การเลี้ยงไก่พื้นบ้านป่าห้า   เลี้ยงไก่พื้นเมือง
  การเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริม   การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
  การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม   การเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง
  คำแนะนำการปรับปรุงการเลี้ยงแม่โคโดยใช้
          คะแนน สภาพร่างกายของโคมีชีวิต
  การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
  แปลงหญ้าเลี้ยงโค   การเลี้ยงเป็ด
  อาหารข้นและอาหารหยาบสำหรับโคนม   การเลี้ยงเป็ดเนื้อโป๊ยฉ่าย
  โรคปากและเท้าเปื่อย   การเลี้ยงห่าน
  ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้   คำแนะนำการเลี้ยงห่าน
  การดูแลตัดแต่งกีบโคนม   โรคสุกร
  โรคโคนมทั่วไปที่ควรรู้จัก   การเลี้ยงหมูในยุค IMF
  โรคที่สำคัญในโคนม  การเลี้ยงจระเข้
  การคลอดลูกในโคและการช่วยเหลือ  การเลี้ยงแมว
  คู่มือสุขภาพโคนมสำหรับเกษตรกร   การเลี้ยงนกอีมู
  เมื่อสัตว์เกิดโรคระบาดเกษตรกรควรทำอย่างไร   การเลี้ยงอูฐ