Welcome to Media Center of Extension and Training Office
 

คำแนะนำ / คำชี้แจง การใช้งาน

 

            สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่แปลงเป็นระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมต่าง ๆ ได้มีการพัฒนา และ ปรับปรุง ความสามารถสูงขึ้นมาก ดังนั้น งานสื่อดิจิทัลจึงได้ปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะสื่อวีดิทัศน์ ได้ทำการเข้ารหัสสัญญาณใหม่ด้วยโปรแกรม RealProducer 10.0 ได้เพิ่มแบนวิดสูงสุดถึง 700 kbps เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน Self Learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            การดูวีดิทัศน์ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็น Streaming Web Video ที่จัดทำไว้นี้ จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับเปิดดูวิดีโอ ซึ่งได้แก่ โปรแกรม RealPlayer ปัจจุบัน ได้พัฒนาจนถึงเวอร์ชั่น 10 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถดูทั้งภาพและเสียงได้อย่างรายการโทรทัศน์ จึงควรติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นนี้ หรือ อัพเดต/อัพเกรต เสียก่อนโดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้

            การอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน ท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วยจึงจะสามารถอ่านได้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ได้จัดทำจากโปรแกรม Acrobat โดยรวบรวมมาจากเอกสารส่งเสริมเผยแพร่ ทั้งของสำนักฯเอง และของหน่วยงานอื่น จัดทำให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร A4 เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และ พิมพ์เป็นเอกสารคู่มือได้ตามความต้องการ

เวบไซต์ผู้ผลิต Real.com
ดาวโหลดโปรแกรม RealPalyer
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมRealPalyer (หน้า 1)
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมRealPalyer (หน้า 2)
ดาวโหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร Acrobat