การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคเหี่ยวของพริก   การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมแมลงศัตรูพืช
  การใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมาควบคุมแมลงศัตรูพืช   การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน
  การป้องกันและกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า   การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้
  โรคจู๋ของข้าว   โรคถั่วฝักยาว
  โรคที่สำคํญของถั่วเหลือง   โรคทุเรียน
  โรคบางชนิดของผักตระกูลผักกาด   โรคพริก
  โรคมันฝรั่ง   โรคที่สำคัญของกล้วยไม้และการจัดการโรค
  โรคไหม้ของข้าว   โรคที่สำคัญของฝ้าย