หมวดวีดิทัศน์
หมวดการศึกษา
สาขาการเกษตร(พืช)
สาขาการเกษตร(สัตว์)
สาขาประมง
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาการเกษตร
ความร่วมมือกับ ททท.

หมวดเอกสาร E-Book
ข้าวและธัญพืช
พืชผักสมุนไพร
ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
ประมง สัตว์น้ำ
สัตว์บก - สัตว์ปีก
วิทยาการอื่น ๆ
แนะนำทำกิน
วิทยาการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร
 
อากาศยานทางการเกษตร การใช้และบำรุงรักษา รถอีแต๋น
การใช้และบำรุงรักษา เครื่องสูบนำ้ทางการเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
การใช้เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ ในงานเกษตร