หมวดวีดิทัศน์
หมวดการศึกษา
สาขาการเกษตร(พืช)
สาขาการเกษตร(สัตว์)
สาขาประมง
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาการเกษตร
ความร่วมมือกับ ททท.

หมวดเอกสาร E-Book
ข้าวและธัญพืช
พืชผักสมุนไพร
ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
ประมง สัตว์น้ำ
สัตว์บก - สัตว์ปีก
วิทยาการอื่น ๆ
แนะนำทำกิน
รายการวิทยุ
สื่อเสียงปี2558
สื่อเสียงปี2557
สื่อเสียงปี2557

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย
 

              คอลัมน์ แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย เป็นบทความเชิงสารคดี  ซึ่งผู้เขียน และ ทีมงานบันทึกเทปวีดิทัศน์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ถ่ายทำเป็นวีดิทัศน์ เกี่ยวกับ เรื่องราวทางการเกษตร และ การสร้างงาน สร้างอาชีพ อันเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ ตลอดจนงานวิจัยของนักวิชาการ ในแวดวงการเกษตร ซึ่งทางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ผลิตขึ้นเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบซีดี และ ดีวีดี http://www.eto.ku.ac.th/etowmv/index.html
         หากแต่ ในงานการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ยังมีสื่อ ที่เผยแพร่ ความรู้ดังกล่าว ในรูปแบบเอกสาร และ วารสารอีกเช่นกัน
              ทางผู้เขียนจึงเห็นว่าการนำเอาเรื่องราวต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบซีดี และ ดีวีดี ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น เรื่องราว และ ผู้คนที่น่าจะเป็นประโยชน์ มาถ่ายทอดลงในวารสาร ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ในคอลัมน์ แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย http://www.eto.ku.ac.th/etowmv/ebook_tamkin.html โดยได้ดำเนินการเขียนและตีพิมพ์ใน ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2550 – เดือนมกราคม 2551 เป็นฉบับแรก ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

พนม เกิดแสง
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)


การเลี้ยงมดแดงในสวนมะม่วง การขยายพันธุ์สำรอง และ ทำน้ำสำรอง บรรจุกระป๋อง
ไม้ตัดดอก คาลล่า ลิลลี่ ไม้ประดับกระถาง ลูกปัดออสเตรเลีย
ปลาซิวแก้ว และการแปรรูป การปลูกมะม่วงหิมพานต์และการแปรรูป
การเลี้ยงปลากดคังในกระชัง ผักหวานป่า
การขยายพันธุ์ ปลากะรังจุดฟ้า ในระบบปิด การพัฒนาคุณภาพพลับพันธุ์ไฮยาคัมเพื่อการ จำหน่าย แบบพลับหวาน
กระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี มะปรางหวาน มะยงชิต
ชมพู่ทับทิมจันทร์ การปลูกและขยายพันธุ์ุกาแฟอราบิกา
การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพื่อชุมชน
มะพร้าวกะทิ เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย
การเลี้ยงปูนิ่ม การปลูกมันฝรั่งและการแปรรูป
การเลี้ยงไก่งวง การปลูกพริกไทย