director

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.


Management Information System ETO, KU

basic-data2560

1. ประวัติสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2486 ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหน้าที่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม...

2. โครงสร้างองค์กร

3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

  • วิสัยทัศน์ องค์กรผู้นำศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • พันธกิจ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

5. บุคลากร

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ฝ่ายโรงพิมพ์
  3. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  4. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
  5. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
  6. ฝ่ายฝึกอบรม

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

service

service60_02 service60_03 service60_04 service60_05

บริการฝึกอบรม

การให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับประชาชนและบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม การวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

บริการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรและวิชาชีพ

การนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งผลงานทางวิชาการผ่านกระบวนการการศึกษาความต้องการและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมด้วยรูปแบบของการการศึกษานอกระบบ ทั้งการฝึกอบรม การสาธิต รวมทั้งการส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลิตและบริการสื่อ

ผลิตและพัฒนาสื่อ บริการผลิตสื่อ บริการวิชาการด้านสื่อ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง กราฟิก วิทยุกระจายเสียงและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน การประชุมสัมมนาและกิจกรรม พิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Convention Center KU.C.) เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาโดยทั่วไปในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่า 20 ห้อง

ดาวน์โหลด

Downloads

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครงาน คำรับรอง แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดระเบียบที่ควรรู้

ระเบียบที่สำคัญๆ ที่ควรรู้ ของสำนัก

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/ฟอนต์

โปรแกรม/ฟอนต์ สนับสนุนในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย มก.

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

เอกสารการอนุรักษ์พลังงาน

แผน BCP

แผนที่ใช้ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน


ข่าวและกิจกรรม

News and Events

ข่าวการสมัครงาน

JOBS NewsAll News

ข่าวกิจกรรมของสำนัก ฯ

Activity News ETOAll News

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้