โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 36


ลงวันที่ 2020-03-14 ดูแล้ว 2,020 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ” อบรมระหว่าง วันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดผู้สนใจทั่วไป จำนวน 6 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 ชั้น5 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการเขียนโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของการประเมินโครงการ สามารถเขียนและประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้

อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร. พนิต เข็มทอง, รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รศ.ดร.สุนทรา โตบัว, รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ประสานงาน วรวีร์ รายา, ณัฐยศ ยวงศรี, สายฝน ศรีสุธา
ถ่ายภาพ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้