หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่16


ลงวันที่ 2020-02-26 ดูแล้ว 1,672 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 16” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 6 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน: ดร สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประสานงาน ปรีชา หวังพิทักษ์, ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, ณิชาภา ย้อนโคกสูง, พัชรี พูลพิพัฒน์, ณัฐยศ ยวงศรี
ถ่าพภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้