ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา (นบป.)” ช่วงที่3

ดูแล้ว 154 ครั้ง ลงวันที่ 27/11/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา (นบป.)” ช่วงที่3 ในระหว่างวันที่ 5 -15 พฤศจิกายน 2561 ให้กับ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาและหัวหน้างาน ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการประปา ให้สามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้สามารถบริหารงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมบุคลากรไว้สำหรับกระบวนการบริหารบุคลากรของ กปภ. ในการแต่งตั้งพนักงาน ให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีต่อไป

อาจารย์ผู้สอน: ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
อ.ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ผศ.ดร.รพีพร ศรีจำปา นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส
คุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ดร.สุชาติ ค้าทางชล ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน
คุณชัยวัฒน์ เหลือเมฆา พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ประสานงาน นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา, นางสาวเบญจวรรณ รักชุม, นางสาวกมลทิพย์ แสนสม ,นางสาวศกุนตนาค คล้ามอ่ำ, นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
ถ่ายภาพ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...