ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ดูแล้ว 313 ครั้ง ลงวันที่ 13/11/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนหมวดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดคำรับรอง...