ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ดูแล้ว 307 ครั้ง ลงวันที่ 12/09/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา ทดแทนอัตราเลขที่ 1565 นั้น
บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...