ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 14”

ดูแล้ว 317 ครั้ง ลงวันที่ 18/05/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 14” วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 703 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงบการเงินสำหรับการบริหารงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงินเพื่อวางแผนการบริหารงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...