ข่าวการฝึกอบรม


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 13” ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างและผู้สนใจทั่วไป

ดูแล้ว 8,461 ครั้ง ลงวันที่ 09/07/2559

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก รุ่นที่ 13” ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างและผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และทราบถึงประโยชน์ด้านการทำประชาสัมพันธ์ เทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) รวมไปถึงกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยนำแนวคิดที่ได้ไปสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าในธุรกิจ สามารถสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Brand Value) สามารถเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารส่งเสริมการขายให้เกิดความหลากหลาย ครบวงจร รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และหาเทคนิคทำให้ลูกค้าติดตลาด และครองใจกลุ่มเป้าหมายตลอดไป โดยได้รับเกียรติ รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน, กองลูกค้าสัมพันธ์, การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Portico Residence Building, สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 คน