ข่าวการฝึกอบรม


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพแก่นิสิตและประชาชนทั่วไป ในหลักสูตร Smart Personality For New Gen

ดูแล้ว 9,322 ครั้ง ลงวันที่ 03/05/2559

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพแก่นิสิตและประชาชนทั่วไป” ในหลักสูตร “Smart Personality For New Gen” สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ มีความรู้และเข้าใจในหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นสากลและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการดำรงชีวิต อีกทั้ง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ประจำวันและโอกาสสำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อความสำเร็จ เช่น ท่วงท่าอิริยาบถ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมารยาทที่จำเป็นในการติดต่อประสานงานทางหน้าที่การงาน การเรียนและสังคม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การสมัครงาน การติดต่อประสานงาน การทำงานและการสื่อสารทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวาสินี วีระพงศ์ อดีต Miss Asia Friendship ในปี 2011 / Miss Thailand Asia Pageant ในปี 2011 / Asian Super Model ในปี 2011 และอดีตวิศวกรบริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ในการนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก สำหรับประเด็นหลักๆ ในการบรรยายได้ให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมได้ทราบถึงประเภทของบุคลิกภาพคือ (1) บุคลิกภาพภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูดจา การยืน การเดิน การนั่ง ซึ่งก็ได้สาธิตให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการเดิน การยืน การไหว้ การก้มหยิบของ และการนั่งแบบถูกวิธี (2) บุคลิกภาพภายใน เป็นลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตุได้ นอกเสียจากบุคคลที่เป็นเจ้าของพฤติกรรมจะปรับเปลี่ยนออกสู่การแสดงออกภายนอก ได้แก่ เชาวน์ปัญญา และความสามารถเฉพาะ ทัศนคติ แรงจูงใจ ค่านิยม อุปนิสัย อารมณ์ วาจา สุขภาพจิต ซึ่งถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนคิดบวก ก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอกด้วย และได้เน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้นโดยใช้หลัก 5 อ. คือ
1. อาหาร รับประทานให้ครบ 5 หมู่
2. อากาศ ต้องบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ
3. อารมณ์ ต้องสดชื่น แจ่มใส ไม่หงุดหงิด อารมณ์เสีย
4. ออกกำลังกาย เป็นประจำสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
5. อุจจาระ ขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวัน

และให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการสำรวจตนเอง โดยการแบ่งกลุ่มและให้แต่ละคนเขียน จุดเด่น จุดด้วย ของตนเองลงในกระดาษ และนำเสนอหน้าชั้นพร้อมกับหาวิธีการแก้ไขจุดด้อย และการใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญคือ การเน้นให้ทุกคนเป็น New Gen ซึ่งที่บุคคลจะเป็น New Gen ได้นั้นขึ้นอยู่ที่ใจไม่ใช่อายุ โดยยึดหลัก 4ส. คือ 1. ส่องกระจก (Look at Mirror) 2. สไมล์ (Smile) 3. สตรอง (Strong) 4. สตาร์ท (Start) เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมด