ดาวน์โหลดระเบียบที่ควรรู้


1. ระเบียบทางด้านการเงินฉบับใหม่ล่าสุด
2. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
3. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยายรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553
4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
8. สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ
10. หลักเกณฑ์ให้พนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา (ฉบับที่ 2)
11. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
12. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน พ.ศ. 2556
13. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558
14. ข้อบังคับพนักงาน 2558
15. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558
16. ข้อบังคับพนักงาน 2558
17. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558
18. ข้อบังคับพนักงาน 2558
19. ข้อบังคับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
20. สวัดสิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
21. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย