เรื่อง : การกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
เนื้อเรื่องย่อ : การนำไส้เดือนดิน มาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งเดิมใช้พันธุ์ไส้เดือน จากต่างประเทศ ต่อมาได้มีการนำสายพันธุ์ท้องถิ่น ในประเทศไทยมาทดลองเลี้ยง และ กำจัดขยะอินทรีย์ สายพันธุ์ แหล่งที่มาของไส้เดือนแดง กระบวนการเลี้ยง โรงเรือน การเก็บผลผลิตที่ได้จากไส้เดือน  ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ ในการกำจัดขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนได้ เป็นการช่วยลดขยะที่เกิดจากชุมชน และ ยังได้มูลของไส้เดือนดิน นำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านการเกษตรอีกด้วย