โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี  2548
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 
หลักการและเหตุผล
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองให้กับท้องถิ่นของรัฐบาล ส่งผล
ให้มีองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งหมด 6,745 แห่งในปี พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นจนถึง
ร้อยละ  35 ของงบประมาณแผ่นดิน ในปี  2549  ทำให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีบทบาท ภารกิจและหน้าที่
มากขึ้น   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรของส่วนท้องถิ่น  เพื่อรองรับกับการกระจายอำนาจที่ต้องเกิดขึ้น
ตามกฎหมาย  และเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของชุมชน  ตลอดจนตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเครือข่าย  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น
 
วัตถุประสงค์
2.1    เพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล  ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจ
2.2    เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ให้สามารถบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหา
         และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.3    เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล มีความพร้อม ความเข้มแข็งทั้งด้านบุคลากร  ด้านการบริหาร
        มีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจ ที่ต้องดำเนินการการในปัจจุบัน และภารกิจที่
        จะรับถ่ายโอนได้ในอนาคต  ทันต่อเวลาตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง ดังนี้
3.1   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  จำนวน          1,854    คน
3.2   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล               จำนวน          1,120    คน
3.3   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน          1,244    คน
3.4   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                จำนวน        24,848    คน
3.5   หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน            883    คน
3.6   หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน            931     คน
3.7   ประธานสภาเทศบาล                                     จำนวน            470    คน
3.8   รองประธานสภาเทศบาล                                จำนวน            470    คน
3.9   เทศมนตรี/รองฯ                                           จำนวน            995    คน
3.10 สมาชิกเทศบาล                                            จำนวน         5,972    คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชน
       อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2  องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
       วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่
4.4  สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ทั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
      ให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรขององค์ก
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
      สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คณะทำงาน

6.1 คณะทำงานหน่วยประสานงานกลาง
      6.1.1   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     ที่ปรึกษา
      6.1.2   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   ที่ปรึกษา
      6.1.3   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                    ที่ปรึกษา
      6.1.4   รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ                          ที่ปรึกษา
      6.1.5   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์         ที่ปรึกษา
      6.1.6   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              ที่ปรึกษา
      6.1.7   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น              ที่ปรึกษา
      6.1.8   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม                  หัวหน้าโครงการ
      6.1.9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิสา พัฒนเกียรติ                   รองหัวหน้าโครงการ
      6.1.10 นายเพิ่ม สุรักษา                                               รองหัวหน้าโครงการ
      6.1.11 มล.ดร.ปริญญา จรูญโรจน์                                  คณะทำงาน
      6.1.12 นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์                                    คณะทำงาน
      6.1.13 นายเกรียงธวัช โมกขะสมิต                                 คณะทำงาน
      6.1.14 นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์                                     คณะทำงาน
      6.1.15 น.ส.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน                                    คณะทำงาน
      6.1.16 นายอุทัย ผลวิเศษชัยกุล                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

6.2 คณะทำงานมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเครือข่าย
      6.2.1   รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย และบุคลากร           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      6.2.2   ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ และบุคลากร                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      6.2.3   ดร.พงษ์ศักดิ์ อยู่หุ่น และบุคลากร                         มหาวิทยาลัยนเรศวร
      6.2.4   รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และบุคลากร                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      6.2.5   รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ และบุคลากร                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      6.2.6   น.ส.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน และบุคลากร                   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตบางเขน
      6.2.7   นายเพิ่ม สุรักษา และบุคลากร                              สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน
      6.2.8   นางธาริณี ประณิช และบุคลากร                            วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
      6.2.9   รศ.ดร.ศานติ วิริยวิทย์ และบุคลากร                       วิทยาเขตศรีราชา
      6.2.10 รศ.วินัย อาจคงหาญ และบุคลากร                          วิทยาเขตสุพรรณบุรี
      6.2.11 ผศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ และบุคลากร                      วิทยาเขตลพบุรี
      6.2.12 นายนคร เหลืองประเสริฐ และบุคลากร                    วิทยาเขตกระบี่
 
ระยะเวลาดำเนินงาน
      1 ตุลาคม 2547 -  30 พฤศจิกายน  2548
 
วิธีการดำเนินงาน

   กำหนดวิธีการดำเนินการฝึกอบรมดังนี้
8.1 การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย
      8.1.1   หลักสูตรที่ 1 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                 12 วันทำการ
      8.1.2   หลักสูตรที่ 2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              12 วันทำการ
      8.1.3   หลักสูตรที่ 3  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        12 วันทำการ
      8.1.4   หลักสูตรที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                5  วันทำการ
      8.1.5   หลักสูตรที่ 5 หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล        11  วันทำการ
      8.1.6   หลักสูตรที่ 6 หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล    11  วันทำการ
      8.1.7   หลักสูตรที่ 7 ประธานสภาเทศบาล                                  12  วันทำการ
      8.1.8   หลักสูตรที่ 8 รองประธานสภาเทศบาล                             12  วันทำการ
      8.1.9   หลักสูตรที่ 9  เทศมนตรี/รองฯ                                       12  วันทำการ
      8.1.10 หลักสูตรที่ 10 สมาชิกสภาเทศบาล                                   5  วันทำการ

8.2 การกำหนดสถาบันเครือข่าย หลักสูตร จำนวนคน จำนวนรุ่น ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ สถาบันการศึกษา รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนโยธา หัวหน้าส่วนการคลัง
1,800 คน 1,080 คน 1,200 คน 24,840 คน 880 คน 960 คน
คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 840 7 480 4 600 5 11,400 95 300 3 400 4
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 240 2 120 1 120 1 3,000 25 - - - -
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 240 2 120 1 120 1 3,360 28 200 2 100 1
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 360 3 240 2 240 2 3,240 27 100 1 100 1
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 120 1 120 1 120 1 3,840 32 100 1 200 2
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - - - - - - - 200 2 100 1
เทศบาล
ที่
สถาบันการศึกษา
รองนายก
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ
720 คน
720 คน
1,680 คน
12,000 คน
คน
รุ่น
คน
รุ่น
คน
รุ่น
คน
รุ่น
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 360 3 360 3 840 7 4,920 41
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - - - - - - 2,400 20
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 240 2 240 2 480 4 2,520 21
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 120 1 120 1 360 3 2,160 18
 

8.3 การกำหนดพื้นที่ (Zoning)
      8.3.1 กำหนดพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยใช้เขตการศึกษาของสถาบันเครือข่าย
      8.3.2 แต่ละพื้นที่ กำหนดจังหวัด เป็นพื้นที่ดำเนินการของสถาบันเครือข่าย

8.4 การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยหน่วยรับผิดชอบใน 2 ระดับ
      8.4.1 หน่วยประสานงานกลางมีหน้าที่
          - ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านหลักสูตร และการบริหารโครงการ
          - ประสานงานกับสถาบันเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆของ มก.ในด้านการบริหารจัดการ
            และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานฝึกอบรม
          - สรุป และรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

      8.4.2 หน่วยงานระดับเครือข่าย
          - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ในด้านการเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม/วิทยากร
          - ดำเนินการจัดฝึกอบรม
          - สรุป และรายงานผลโครงการแต่ละหลักสูตรแก่หน่วยประสานงานกลาง

 
คณะวิทยากร
       ประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับท้องถิ่น และจากส่วนกลางตลอดจนวิทยากรจากสถาบันเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
การประเมินผล
1. ผู้รับผิดชอบโครงการสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรอกแบบประเมินผลรายวิชาเพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝึกอบรมและวิทยากร     ตลอดจนการประเมินผลโครงการฝึกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรจาก
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเข็มรับรองวิทยฐานะ     จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
กลับสู่หน้าแรกฝ่าย