วิชา    ศิลปะการห่อของขวัญและการทำโบว์ติดของขวัญ
อาจารย์ผู้สอน อ.อารี     เจียระบรรยง     และผู้ช่วยสอน
ค่าธรรมเนียม 350   บาท        ค่าวัสดุ      400   บาท        รวมเงินทั้งสิ้น     750       บาท
วันเวลาอบรม รุ่นที่  1  :  วันที่  11  ตุลาคม  2552  (อาทิตย์)  รหัสวิชา  (ต.ค.60)
รุ่นที่  2  :  วันที่  1  พฤศจิกายน  2552  (อาทิตย์)  รหัสวิชา  (พ.ย.13)
เวลา  09.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
แนววิชาโดยสังเขป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงศิลปะการห่อของขวัญ และการทำโบว์ติดของขวัญในแบบต่างๆ เช่น ห่อทรงเหลี่ยม ทรงกลม ทรงลี ทรงสูง และทรงเตี้ย ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และเพื่อให้ได้รูปแบบที่แปลกตา รวมทั้งการประดิษฐ์โบว์แบบพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบของโบว์ ให้สามารถเพิ่มเติมหรือดัดแปลงให้ได้อีกหลายแบบ
วันที่
เวลา
เนื้อหาวิชา
ทุกรุ่น

09.00-10.0010.00-12.00

13.00-16.00


16.00-17.00

บรรยายปฏิบัติ

ปฏิบัติ

 

 

แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ กล่องมีหลายรูปทรง เช่น กล่องเหลี่ยม
กล่องกลม ทรงกระบอก ทรงรี ทรงสูง ทรงเตี้ย ฯลฯ
การใช้กระดาษห่อของขวัญให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะห่อ
การวางกระดาษ การวางโบว์ให้สวยงามและแปลกตา
ให้ผู้เข้าอบรมลงมือห่อของขวัญ 4 แบบ
และการคาดโบว์ให้เหมาะสมกับแบบแต่ละอย่าง
สอนการประดิษฐ์โบว์แบบต่างๆ
และการพัฒนารูปแบบเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
เช่น ผูกช่อดอกไม้ติดกระเช้าของขวัญ
สรุปและตอบปัญหา ข้อสงสัย พร้อมแนะนำแหล่งซื้อวัสดุ

รวมบรรยาย        2          ชั่วโมง                          รวมปฏิบัติการ         5       ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้ กล่องกระดาษ  กล่องพลาสติกทรงกลม  ขวดแก้ว  ขวดทรงรี  กระดาษห่อของขวัญ 
กระดาษสา  กรรไกรตัดโบว์  กรรไกรซิกแซ็ก  ที่เย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บ  สก๊อตเทป  กาวสองหน้า  โบว์สีต่างๆ ขนาดใหญ่-เล็ก  ด้ายหลอด  กล่องใส่อุปกรณ์  ลวดทอง
ดอกไม้ประดับโบว์  เอกสารประกอบการอบรม  ถุงใส่ชิ้นงาน
วัสดุที่ควรนำมา -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน -