วิชา    กะหรี่ปั๊บ
อาจารย์ผู้สอน อ.ปัทมารัตน์     อุปติ         อ.ปิยะพงษ์     อุปติ
ค่าธรรมเนียม 350    บาท        ค่าวัสดุ   500  บาท        รวมเงินทั้งสิ้น    850    บาท
วันเวลาอบรม รุ่นที่  1 :  วันที่  10  ตุลาคม  2552  (เสาร์)  รหัสวิชา  (ต.ค.126)
รุ่นที่  2 :  วันที่  15  พฤศจิกายน  2552  (อาทิตย์)  รหัสวิชา  (พ.ย.92)
เวลา  09.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
แนววิชาโดยสังเขป
วิธีการทำกะหรี่ปั๊บ การเลือกคุณสมบัติของวัตถุดิบ การเตรียมแป้ง การนวดแป้ง การเตรียมไส้ การปั้นและการทอด ให้ผู้อบรมเริ่มฝึกจนทำสำเร็จและบรรจุใส่กล่อง
               
วันที่
เวลา

เนื้อหาวิชา

ทุกรุ่น

09.00-11.00

11.00-12.00

13.00-15.00
15.00-16.00

บรรยาย

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์ และขั้นตอนการเตรียมแป้ง ส่วนผสม
วิธีนวดแป้ง การเตรียมไส้กะหรี่ปั๊บ วิธีปั้น-ทอด
การเตรียมแป้ง และส่วนผสม
การนวดแป้ง
การเตรียมไส้กะหรี่ปั๊บ และปรุงรส
การปั้นและใส่ไส้ การทอดให้สุก และบรรจุใส่กล่อง
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ

รวมบรรยาย       2     ชั่วโมง                          รวมปฏิบัติการ       4    ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้ แป้ง  น้ำตาล  เกลือ  หัวมัน  ผงกะหรี่  เนื้อไก่  หัวหอม  ซอส  น้ำมันพืช
วัสดุที่ควรนำมา ผ้ากันเปื้อน  ผ้าเช็ดมือ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน เตาแก๊ส  ถ้วยตวง  ช้อนตวง  กะละมัง  ภาชนะผสม  กระทะ  ถาด  ตะแกรง