จัดดอกไม้สดในรูปทรงต่างๆ

อาจารย์ผู้สอน

อ.พาณี     พันธุมนาวิน          อ.เจิดศรี      พันธุมนาวิน
รศ.ดร.นาถ     พันธุมนาวิน

ค่าธรรมเนียม

650     บาท        ค่าวัสดุ     1,550     บาท        รวมเงินทั้งสิ้น     2,200     บาท

วันเวลาอบรม

วันที่  28 - 29  พฤศจิกายน  2552  (เสาร์-อาทิตย์)  รหัสวิชา  (พ.ย.73)

 

เวลา  09.00 - 17.00 น.

สถานที่อบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนววิชาโดยสังเขป

สอนการจัดดอกไม้สดแบบสากล ในรูปทรงต่างๆ ที่เป็นที่นิยมจัดใช้งาน เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม ทรงระนาบ ทรงขนาน ทรงสูงรูปตัว S  หรือทรง Hograth  ทรงพระจันทร์เสี้ยว และบางรูปทรงยังไม่ค่อยมีการสอนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการจัดดอกไม้เพิ่มเติมต่อไป

วันที่
เวลา

เนื้อหาวิชา

ส. 28 พ.ย. 52

09.00-10.00

บรรยาย

วิธีการดูแลรักษาดอกไม้ และธรรมชาติรูปร่าง สีสัน
และความหมายต่างๆ ของดอกไม้ที่ใช้งาน
หลักวิธีการจัดดอกไม้ และอธิบายการจัดดอกไม้
รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงขนาน และรูปทรงระนาบ

 
10.00-17.00

ปฎิบัติ

การจัดดอกไม้ รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงขนาน และรูปทรงระนาบ

อา. 29 พ.ย. 52
09.00-10.00
บรรยาย

วิธีการจัดดอกไม้รูปทรงสูงรูปตัว S หรือทรง Hograth
รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว เทคนิคการดัดดอกไม้ กิ่งไม้
เพื่อจัดในรูปทรงพระจันทร์เสี้ยว

 

10.00–17.00

ปฏิบัติ
การจัดดอกไม้ รูปทรงตัว S และรูปทรงพระจันทร์เสี้ยว

รวมบรรยาย   2      ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ    12      ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้

เอกสารประกอบการอบรม  แจกันสำหรับจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆ 5 ใบ  โอเอซิส  ใบไม้
ดอกไม้  ลวดใช้งาน  วัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ใช้งาน  ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผลงาน
ผ้าพลาสติกปูรอง

วัสดุที่ควรนำมา

กรรไกรตัดกิ่งไม้  มีดหรือคัตเตอร์คมๆ  ผ้ากันเปื้อน  ผ้าเช็ดมือ