สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมโดยความเห็นชอบจาก คปภ. (OIC) จัดฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

 

 

หน้าหลัก วิธีการสมัคร (ใบสมัคร) แผนที่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร " การอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย " ครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร " การอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต" ครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร/ชม.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทุกหลักสูตรสมัครอบรมก่อนลวงหน้า 7 วัน
ประกันวินาศภัย
1. ขอรับ(ตัวแทน)   6 ชม.
ปิด
4
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
2. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 1  6 ชม.
ปิด
11
หลักสูตร   6 ชม.  ราคา   900  บาท
3. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 2  6 ชม.
ปิด
19
16
หลักสูตร 10 ชม.  ราคา 1,800 บาท
4. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 3  11 ชม.
1,29
26
21
หลักสูตร 11 ชม.  ราคา 1,900 บาท
5. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 4  6 ชม.
19
รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการอบรม
6.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 1   10 ชม.
8
7.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 2   10 ชม.
17
14
8.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 3   10 ชม.
24
17
กำหนดการอบรม
9.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 4   10 ชม.
1
  6 ชม.  9.00 - 16.00 น.
ประกันชีวิต
10 ชม.  9.00 - 20.00 น.
10.ขอรับ(ตัวแทน) 6 ชม.
ปิด
4
11 ชม.  9.00 - 21.00 น.
11.ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 1  6 ชม.
ปิด
11
12.ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 2  6 ชม.
19
16
13.ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 3  11 ชม.
1,29
26
21
หลักฐานต้องนำมาในวันอบรม
14.ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 4  6 ชม.
19
1. ใบสมัครของม.เกษตรศาสตร์
15.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 1  10 ชม.
ปิด
8
2. สำเนาบัตรประชาชน
16.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 2  10 ชม.
17
14
3. สำเนาบัตรตัวแทน / นายหน้า
17.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 3  10 ชม.
24
17
4. สำเนาการโอนเงิน
18.ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 4  10 ชม.
1

 

ประกันวินาศภัย(ตัวแทน)
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
หลักสูตร/ชม.

หัวข้อ

วันอบรม

1. ขอรับ(ตัวแทน)
อบรม 6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.
ค่าอบรม  900 บาท

**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนวินาศ
2.ภาพรวมของธุรรกิจประกันภัย
3.แนวทางปฏิบัติในการขายการรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านประกันวินาศภัย
4.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

รุ่นที่ 9  : ปิด

รุ่นที่ 10 : 6 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 11 : 4 ธ.ค. 2552 

2. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 1
อบรม  6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
2.การจัดการพิจารณาปรระกันภัย
3.การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.การบริหารความเสี่ยง
5.ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
6.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รุ่นที่ 9 : ปิด

รุ่นที่ 10 :12 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 11 :11 ธ.ค. 2552

3. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 2
อบรม  6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยต่อ
4.สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
5.ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
6.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รุ่นที่ 9 : 22 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 10 :19 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 11 :16 ธ.ค. 2552

4. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 3 ( 5ปี ครั้งที่ 1 )
อบรม  11 ชม. เวลา  9.00-21.00น.

ค่าอบรม  1,900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
3.การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4.การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
5.การจัดการลงทุนของบ.ประกันภัย
6.การจัดการประกันภัยต่อ
7.ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
8.มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
9.จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
10.ประมวลความรู้

รุ่นที่ 9 : 29 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 10 : 26 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 11 : 21 ธ.ค. 2552

5. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 4 ( 5ปี ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
อบรม  6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.สถานการณ์ตลาดการเงินและตราสารการลงทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

รุ่นที่ 8 : 17 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 9 : 14 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 10 : 19 ธ.ค.2552      

>>Top

ประกันวินาศภัย (นายหน้า)
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
หลักสูตร/ชม.

หัวข้อ

วันอบรม

1. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 1
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2.ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์
3.แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
4.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่  8 : 13 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 9 : 10 พ.ย. 2552

รุ่นที่ 10 : 8 ธ.ค. 2552

2. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 2
อบรม 10 ชม. เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2.ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
3.สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4.การประกันภัยต่อ
5.การพิจารณณารับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
6.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่  9 : 20ต.ค. 2552

รุ่นที่  10 : 17 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 14 ธ.ค. 2552

3. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 3 ( 5ปี ครั้งที่ 1 )
อบรม 10 ชม. เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2.มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
3.ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
4.การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
5.การประกันภัยต่อ
6.การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบ.ประกันวินาศภัย

รุ่นที่  9 : 27 ต.ค. 2552

รุ่นที่  10 : 24 พ.ย. 2552
รุ่นที่  11 : 17 ธ.ค. 2552

4. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 4 ( 5ปี ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.พัฒนาการและสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.สถานการณ์ตลาดการเงินและตราสารการลงทุน
3.การจัดการลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของบ.ประกันวินาศภัย
4.กรณีศึกษาและประสบการณ์ตรง

รุ่นที่ 8 : 10 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 9 : 7 พ.ย. 2552

รุ่นที่  10 : 1 ธ.ค. 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Top

ประกันชีวิต  (ตัวแทน)
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
หลักสูตร/ชม.

หัวข้อ

วันอบรม

1. ขอรับ(ตัวแทน)
อบรม 6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
2.ภาพรวมของธุรรกิจประกันชีวิต
3.แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต
4.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่  10 :  6 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 4 ธ.ค. 2552           

2. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 1
อบรม 6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
2.การจัดการพิจารณารับประกันภัย
3.การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันชีวิต
4.การบริหารรความเสี่ยง
5.ผลิตภัณฑ์ปรระกันวินาศภัย
6.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รุ่นที่ 9 : ปิด

รุ่นที่ 10 :12 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 :11 ธ.ค. 2552

3. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 2
อบรม 6 ชม. เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
4.สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
5.ตลาดการเงินและตราสารการลงทุนองค์กรกำกับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
6.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รุ่นที่  9 : 22 ต.ค. 2552

รุ่นที่  10 : 19 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 16 ธ.ค. 2552

4. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 3 ( 5ปี ครั้งที่ 1 )
อบรม 11 ชม. เวลา  9.00-21.00น.

ค่าอบรม  1,900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2.กม.ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
3.การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4.การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
5.การจัดการลงทุนของบ.ประกันภัย
6.การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
7.การจัดการประกันภัยต่อ
8.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
9.มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
10.หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
11.ประมวลความรู้

รุ่นที่  9 : 29 ต.ค. 2552

รุ่นที่  10 : 26 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 21 ธ.ค. 2552

 

 

 

5. ขอต่ออายุตัวแทนครั้งที่ 4 ( 5ปี ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
อบรม 6 ชม.เวลา  9.00-16.00น.

ค่าอบรม  900 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.สถานการณ์ตลาดการเงินและตราสารการลงทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

รุ่นที่  8 :  17 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 9 : 14 พ.ย. 2552

รุ่นที่  10 : 19 ธ.ค. 2552   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Top

ประกันชีวิต(นายหน้า)
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
หลักสูตร/ชม.

หัวข้อ

วันอบรม

1. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 1
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
2.ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
3.แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิตและการจ่ายผลปย.ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
4.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่  9 : ปิด

รุ่นที่  10 : 10 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 8 ธ.ค. 2552

2. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 2
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
2.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
3.สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตลาดการเงินและตราสารการลงทุน
4.การพิจารณารับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคล
5.จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่  9 : 20 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 10 : 17 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 14 ธ.ค. 2552

3. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 3 ( 5ปี ครั้งที่ 1 )
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.กม.ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
2.มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ฯ
3.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
4.การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
5.การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
6.การประกันภัยต่อ
7.การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบ.ประกันชีวิต

รุ่นที่  9 : 27 ต.ค. 2552

รุ่นที่  10 : 24 พ.ย. 2552

รุ่นที่  11 : 17 ธ.ค. 2552

4. ขอต่ออายุนายหน้าครั้งที่ 4 ( 5ปี ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
อบรม 10 ชม.เวลา  9.00-20.00น.

ค่าอบรม  1,800 บาท
**รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

1.พัฒนาการและสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.สถานการณ์ตลาดการเงินและตราสารการลงทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
3.การจัดการลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของบ.ประกันชีวิต
4.กรณีศึกษาและประสบการณ์ตรง

รุ่นที่  8 : 10 ต.ค. 2552

รุ่นที่ 9 : 7 พ.ย. 2552

รุ่นที่  10 : 1 ธ.ค. 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 2/11/2552

หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน     
กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรฯ อาคารวิทยบริการ
Tel. 081-849-8228 , 086-518-1768 , 081-0927902 หรือ 02-942-8822 ต่อ 220-6