เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
ประมวลคำในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๕
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
การทำงาน บารม
การทำลายและการสร้างสรรค์ แบบคนจน
การประกอบอาชีพ  ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตน
การผลิต การขาย การบริโภค พอเพียง
การลงทุน พึ่งตนเอง 
การศึกษา ภาษา ประเพณ
กู้เงิน  เมตตา
เกษตรกรรม ยั้งคิด อดทน
ความเจริญของประเทศ ร่วมมือ ปรองดอง
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร รอบคอบ ระมัดระวัง
ความตั้งใจ  วิกฤต วิกฤตการณ์ สถานการณ์
ความเป็นตัวของตัวเอง  วิชาการ ปฏิบั
ความพอใจ ความไม่พอใจ  เศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบ  สัมมาอาชีวะ 
ความรู้ สต หน้าที่ 
ความสามัคค หลักวิชา
ความสุข หิริโอตตัปปะ 
คิดดี ทำด เหตุผล เหตุและผล 
คุณธรรม  อยู่ดี กินด
โครงการ อุดมค
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ   
ใช้ของไทย  
ทฤษฎีใหม 
เทคโนโลยีและประหยัด
นักวิชาการ
 

 

ข้อมูลจาก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ