วีดิทัศน์ทางการเกษตรและวิชาชีพ
สาขาการเกษตร (สัตว์ )

รหัส : vcag040
เรื่อง
: การเลี้ยงโคเนื้อ
เนื้อเรื่องย่อ : ขั้นตอนในการเลี้ยงโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ โรงเรือน อาหาร การดูแลต่าง ๆ จนกระทั่งโคเนื้อมีความสมบูรณ์เต็มที่

จัดทำโดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<< หน้าหลักศูนย์ข้อมูลฯ >>