เรื่อง :การระบายสีน้ำ "ภาพวิวทิวทัศน์"
เนื้อเรื่องย่อ : การระบายสีน้ำ เป็นงานศิลปะ อย่างหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนากล่อมเกลา ความรู้สึกด้านจิตใจ ให้มีความรู้สึกอ่อนโยน มีสมาธิ ความมั่นคงทางอารมณ์ และ สามารถถ่ายทอดจินตนากา รออกมาสู่งานเขียน เป็นงานสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นอาชีพอิสระต่อไปได้