เรื่อง : การปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์
เนื้อเรื่องย่อ : ชมพู่ทับทิมจันทร์ มีชื่อเรียกกันไปหลายชื่อ ตามแต่ผู้ปลูกจะตั้งขึ้นมา แต่กิ่งพันธุ์ ที่นำมาเสียบน่าจะเป็นพันธุ์เดียวกัน ในที่นี้ขอแนะนำ การปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ ์ในแถบจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เน้นการปลูกแบบยกร่อง ให้ผลผลิต 5-8 รุ่น ต่อปี แสดงถึง การคัดเลือกพันธุ์ปลูก การดูแล ให้น้ำให้ปุ๋ย กำจัดโรคและแมลง การห่อผล และการเก็บเกี่ยว