เรื่อง :การเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม
เนื้อเรื่องย่อ : ไก่แจ้ เป็นสัตว์สวยงาม ที่เกษตรกรสามารถนำมาเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งสามารถขายได้ตั้งแต่ ไข่ ตัวเล็ก ตัวโต รวมทั้งขนก็สามารถขายได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรศึกษาวิธีการเลี้ยง การคัดเลือกสายพันธุ์ การผสมพันธุ์ การตลาด ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเสริมรายได้มากขึ้น