เรื่อง: การปลูกผักปลอดสารพิษ
เนื้อเรื่องย่อ : การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่ต้องศึกษาและปลูกผักเพื่อให้ปลอดสารพิษ ซึ่งจะเกิดผลดีทั้งแก่เกษตรกรเอง และผู้บริโภค รวมทั้งการส่งออกสินค้าประเภทผัก และ ผลไม้ ไปยังต่างประเทศ