เรื่อง: การเพาะเห็ดนางรม
เนื้อเรื่องย่อ : บอกวิธีการเพาะเห็ด เริ่มตั้งแต่โรงเรือน การทำก้อนเชื้อในถุงพลาสติก การพักก้อนเชื้อนำไปเปิดดอก การรดน้ำจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และบรรจุหีบห่อ