ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ETO)
วันที่ลงประกาศ
เรื่อง
05-06-56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
08-05-56
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
20-03-56
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
19-03-56
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
08-03-56
ประกาศสานักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ

ดาวน์โหลดคำรับรอง
01-03-56
ประกาศสานักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ

ดาวน์โหลดคำรับรอง
20-02-56
ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
14-02-56
ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
12-02-56
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี
ดาว์นโหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้
14-01-56
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี
ดาว์นโหลดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
10-01-56
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี
ดาว์นโหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้
 


ภาพข่าวการฝึกอบรม

ภาพข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสำนักส่งเสริม ฯ

  • Self  Assessment  Report
  • Sufficiency Training
  • การบำเพ็ญประโยชน์
  • ฟังรายการวิทยุชุมชน คนบางเขน
  • พระราชบัญญัติความผิดฯ
  • ถ่ายทอดสด

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02 942 8822 และ 02 579 2294 
ภายใน มก. 2030 และ 1336  ส่ง FAX ต่อ 111

ติดต่อผู้จัดทำ