ข่าวสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ป.ตรี

ดูแล้ว 103 ครั้ง ลงวันที่ 21/12/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...