ข่าวสมัครงาน


ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

ดูแล้ว 312 ครั้ง ลงวันที่ 23/11/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...