ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0

ดูแล้ว 239 ครั้ง ลงวันที่ 20/09/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่สนใจ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการเปลี่ยนแปลง(Concept of Change) และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและนวัตกรรมกรบริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมด้านการบริการ ให้แก่บุคลกรภาครัฐ และเอกชน เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริการของหน่อยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ถ่าพภาพ: ชุติมันต์ คล้ายอยู่ , ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...