ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ

ดูแล้ว 258 ครั้ง ลงวันที่ 05/06/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ และลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายวชิรวัฒน์ น้อยบัวทิพย์
  2. นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์
  3. นายพงศธร สอนหา
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม...