ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเวลา (Time Management) รุ่นที่ 14

ดูแล้ว 406 ครั้ง ลงวันที่ 23/05/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารเวลา (Time Management) รุ่นที่ 14 ” วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 703 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของเวลา เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...