ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 13 ”

ดูแล้ว 312 ครั้ง ลงวันที่ 04/05/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 13” วันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 2๐ คน ณ ห้องคอมพิวเตรอ์ ๖๐๕ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เรียนรู้วิธีการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Excel
2. สามารถนำโปรแกรม Microsoft Excel มาปรับปรุงวิธีการใช้งานเพื่อใช้ในสำนักงานได้
3. เรียนรู้การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...