ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ 7”

ดูแล้ว 567 ครั้ง ลงวันที่ 30/03/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ ๗” วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  1. เพื่อให้บุคลากรสามารถค้นพบตนเองท่ามกลางกระแสสังคมที่สับสนในการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และองค์การ
  2. สร้างมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  3. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในหลักการและกระบวนการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้
  4. เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) และผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในด้านการให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...