ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7 ”

ดูแล้ว 561 ครั้ง ลงวันที่ 16/03/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7” วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเล็งเห็นประโยชน์ของการทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3. เพื่อให้สามารถวางแนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...