ข่าวประชาสัมพันธ์


47 ปี สำนักส่งเสริมฯ ผู้สนใจร่วมสัมมนา“เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”อย่างคับคั่ง

ดูแล้ว 1,175 ครั้ง ลงวันที่ 22/08/2560

21 สิงหาคม 2560 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม47 ปี ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมจัดการสัมมนาวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”และกิจกรรมเปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อและโรงพิมพ์ ภายใต้โครงการภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ณ ห้องวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการการศึกษาและการเกษตรอย่างมาก

การเสวนาช่วงแรกในหัวข้อ Tech Talk & Technology Challenge Accelerate Thailand 4.0"เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานถ่ายภาพแนวใหม่สู่ Thailand 4.0" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.และอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพมืออาชีพและเป็นผู้เคยถวายงานการใช้กล้องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดยนายพนม เกิดแสง ในช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา เรื่อง"Drone" เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายมุมสูง ผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. และดร.อุบล ทองปัญญา อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน และMr.Bob Duffy ผู้มากประสบการณ์การบินโดรน เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท ซึ่งกิจกรรมเสวนานี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสถานีวิทยุ ม.ก.ด้วยส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อและโรงพิมพ์ ได้จัดฐานเรียนรู้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล กลุ่มเทคโนโลยีการพิมพ์ และ กลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบัติควบคุมโดรน ทั้งนี้สำนักส่งเสริมฯได้มอบต้นกล้าดาวเรืองเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่ผู้ร่วมงานหลังปิดกิจกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนานี้เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสื่อ การนำเสนอความรู้ ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อเตรียมวางแผนการใช้งาน รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรด้านการศึกษาและการเกษตรในการนำ”โดรน”(Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้ปฏิบัติงานถ่ายภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

ผู้สนใจรับบริการ หรือขอคำแนะนำงานสื่อครบวงจรติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ หรือโทร.02 9428822 ต่อ 500

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...