ข่าวการฝึกอบรม


หลักสูตร“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ รุ่นที่ 4”

ดูแล้ว 1,246 ครั้ง ลงวันที่ 18/08/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และ การแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ รุ่นที่ 4” วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้กับ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 605 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
    ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอ่านและแปลผลการวิเคราะห์สถิติในงานวิจัยเชิงปริมาณ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...