ข่าวการฝึกอบรม


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดฝึกอบรม “การเขียนและประเมินโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ” ให้กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดูแล้ว 1,282 ครั้ง ลงวันที่ 24/07/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนและประเมินโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ” วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้กับ เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 26 คน ณ ห้อง 506 อาคารวิทยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมโนทัศน์ของโครงการในบริบทของแผนยุทธศาสตร์ หลักการ เทคนิคในการเขียนโครงการ แนวคิดและทฤษฎีของการประเมินโครงการ ตลอดจนสามารถเขียนกรอบการประเมินโครงการได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...