ข่าวประชาสัมพันธ์


การบรรยาย "ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ" จังหวัดเพชรบุรี

ดูแล้ว 736 ครั้ง ลงวันที่ 05/07/2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ.คัมภีร์ สายะสนธิ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และคณะ มาบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของ "โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท" โดยมีผู้บริหาร สฝ. และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง ซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปต่อยอดกับงานวิชาการ ที่สำนักฯกำลังดำเนินการ ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเกษตรกร ประชาชนที่ทำงานในพื้นที่ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้อาชีพและวิชาการเพิ่มเติม โดยสามารถสะสมหน่วยกิตการเรียน เมื่อครบจำนวนหน่วยกิตจะได้รับปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์ได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...