ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาฝึกงานกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ดูแล้ว 722 ครั้ง ลงวันที่ 14/06/2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน และต้อนรับ ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ และอาจารย์ ดร.ชลาธร ลูเจริญ อาจารย์นิเทศ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นิสิต และนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 2 คน และจากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 11 คน ในโอกาสนำคณะนิสิตมาฝึกงานที่ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อหาประสบการณ์การทำงาน ซึ่งผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กล่าวถึงบทบาทของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานอาชีพ และการได้ฝึกงานถือเป็นการสร้างโอกาสเฉพาะ จึงขอให้นิสิตใช้โอกาสการฝึกงานนี้ในการพัฒนาตนเองต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...