สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 56 ฉบับที่ 1
1. คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย...
การพัฒนาคุณภาพพลับพันธุ์ไฮยาคัม เพื่อการจำหน่าย แบบพลับหวาน

           โดย..... พนม เกิดแสง
2. สถานีผลิตไบโอดีเซล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            โดย..... วรดา ชูสง่า
3. สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80
            โดย..... ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และคณะ
4. แกงขี้เหล็กอย่างไร ให้คงไว้ซึ่งคุณค่าต่อสุขภาพ
            โดย.... ช่อลัดดา เที่ยงพุก
5. เรื่องน่ารู้ของน้ำอัดลม
            โดย.... ช่อลัดดา เที่ยงพุก
6. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวฐาน จากพืชเศรษฐกิจไทย
            โดย.... รังรอง ยกส้าน และคณะ
7. การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่สำหรับมันสำปะหลัง
            โดย.... อัญชลี ลมูลภักดิ์ และคณะ
8. การแปรรูปมะขามเปียกเป็นผลิตภัณฑ์มะขามผง
            โดย.... วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
9. ผลของรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
            โดย.... สุพัตรา ศรีสุวรรณ และคณะ

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th