สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 55 ฉบับที่ 1
1. คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย...
การขยายพันธุ์สำรองและการทำน้ำสำรองบรรจุกระป๋อง

           โดย..... พนม เกิดแสง
2. การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยสำหรับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 “แนวทางการเพิ่มผลผลิตหัวมันสำปะหลัง โดยการใช้มูลสุกร และน้ำสกัดมูลสุกร”
            โดย..... อุทัย คันโธ และคณะ
3. ไรฝุ่น...ภัยร้ายใกล้ตัวที่มองไม่เห็นกำจัดได้...โดยใช้สมุนไพร
            โดย..... จรงค์ศักดิ์ พุมนาน และคณะ
4. การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์
            โดย....วิรัญญา แก้ววัฒนะ
5. การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ ที่ปลูกบนคันนา
            โดย....สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และคณะ
6. การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติก กับอายุการเก็บรักษา ของ เสาวรสพันธุ์สีม่วงรับประทานสด
            โดย....เบ็ญจารัชด ทองยืน และคณะ

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th