สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 54 ฉบับที่ 3
1. คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย...
       การปลูกและขยายพันธุ์ผักหวานป่า

           โดย..... พนม เกิดแสง
2. การพัฒนาและขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า ตอนที่ 2
“การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”

            โดย..... มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ และคณะ
3. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้จริง
            โดย..... สิริวัฒนา จิตตรีพล
4. การย้อมสีละมุดด้วยสีธรรมชาติสกัดจากขมิ้นชัน เพื่อทดแทน สีย้อมผ้าสังเคราะห์
            โดย.... อภิตา บุญศิริ และคณะ
5. การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาว ทางด้านการเกษตร
            โดย.... สมโภชน์ ทับเจริญ และคณะ
6. การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยสำหรับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1
“การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโดยใช้มูลสัตว์”

            โดย.... สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ
7. ธูปหอมกฤษณา
            โดย.... วุฒินันท์ คงทัด
8. ชุดดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายูคาลิปตัส
ภายหลังได้รับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า

            โดย.... สาวิตรี วีระเสถียร และคณะ

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th