สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 54 ฉบับที่ 2
1. คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย...
การปลูกขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ และการแปรรูป

           โดย..... พนม เกิดแสง
2. สุขกาย สุขใจ ไปกับทัวร์เกษตร
            โดย..... จงจิต นิมมานนรเทพ
3. พลิกฟื้นพื้นที่ดินเค็มด้วยการเลี้ยงปลาสวยงาม
            โดย..... สหภพ ดอกแก้ว
4. พุทธรักษา พรรณไม้งาม นามมงคล (ตอนที่ 2)
            โดย.... รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
5. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กินได้ ทาได้ ไม่ร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหา
            โดย.... สิริวัฒนา จิตตรีพล
6. การพัฒนาพันธุ์และการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง ในเชิงการค้า (ตอนที่ 1)
            โดย.... มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ และคณะ
7. แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
            โดย.... รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ
8. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถ ในการตรึงไนโตรเจนสูง โดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6
            โดย.... ธีระ สมหวัง และคณะ

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th