สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 53 ฉบับที่ 2
1. การสื่อสารกับการพัฒนาทรัพย์ภายในของมนุษย์
           โดย..... ผศ.ดร.สุพัตรา  ศรีสุวรรณ
2. การให้น้ำมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต
            โดย..... นพศูล  สมุทรทอง
3. เกษตรอินทรีย์
            โดย.....สุพจน์  ชัยวิมล
4. ทิศทางสินค้าเกษตรอินทรีย์ในศักราชใหม่
            โดย.... Food Focus Thailand Vol. No.1 Agril 2005
5. บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับผลผลิตสดทางการเกษตร
            โดย....ดร.สุพจน์  ประทีปถิ่นทอง
6. ไม้ประดับกระถาง ลูกปัดออสเตรเลีย
            โดย.... พนม เกิดแสง
7. การลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ในบ่อกุ้งขาว แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ
            โดย.... เพ็ชร อ้วนสอาด บงกชรัตน์ ปิติยนต์ และ จารนัย พณิชยกุล
8. ผลของวิตามิน 6 และยีสต์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอดชีวิต และลักษณะอาการผิดปกติของลูกปลานิล
            โดย.... อรุณี สมมณี และ นันทพร เม่งกิจ
9. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว : กรณีศึกษาบ้านท่าแปนหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
            โดย.... ไพฑูรย์ เหล่าดี และคณะ

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th