สารบัญเรื่อง

ปกวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 53 ฉบับที่ 1
1. ไม้ตัดดอกคาลล่า ลิลลี่
           โดย..... พนม  เกิดแสง
2. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยในประเทศไทย สถานีผสมพันธุ์ และ การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อย
            โดย..... รศ.ประเสริฐ   ฉัตรวชิระวงษ์
3. แนวคิดการปรับปรุงพันธุ์และการใช้ประโยชน์อ้อยชนิดใหม่ “อ้อยพลังงานและอาหารสัตว์"
            โดย..... รศ.ประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ์
4. สืบสายใยผ้าทอไทยวน
            โดย.... พรรณี   ชูมณี
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับลานกับการพึ่งตนเอง
            โดย....ปริญญารัตน์   ภูศิริ
6. การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ การป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง จากโรงเรียนสู่ชุมชน ชายฝั่งมหาชัยฝั่งตะวันตก
            โดย.... อ.ประสาร   เอี่ยมวิจารณ์
7. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
            โดย.... ณัฐวัฒน์ วรรณุรักษ์ และ วินัย พุทธกูล

 

บรรณาธิการ ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th