สารบัญเรื่อง

1. การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549

           โดย..... ประเดิม   ฉ่ำใจ และ คณะ
ประเดิม ฉ่ำใจ
2. การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากอาร์ทีเมีย
            โดย..... นพดล   ภูวพาณิช
3. ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานผสมเทียม จังหวัดนครราชสีมา
            โดย..... ธีรเชษฐ์   เต่าคำ และ สุพัตรา ศรีสุวรรณ
สุพัตรา ศรีสุวรรณ
4. pH ของดินกับความต้องการปูนของดินกรด
            โดย.... พัชรี   ธีรจินดาขจร

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th