สารบัญเรื่อง

1. พิพิธภัณฑ์มดภาคประชาชน
           โดย..... เดชา วิวัฒน์วิทยา
ไปเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์มด
2. มดห้ำ
            โดย..... เดชา วิวัฒน์วิทยา
3. มันกินสด
            โดย..... ธีระ สมหวัง
4. พันธุ์มันสำปะหลัง
            โดย....  ธีระ   สมหวัง
5. แนวทางการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม
ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม

            โดย.... เรืองศักดิ์ กมขุนทด และ กวิศร์ วานิชกุล
เรืองศักดิ์ กมขุนทดกวิศร์ วานิชกุล
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดฟางข้าวที่เหมาะสม โดยการฝึกอบรมแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            โดย.... สมศรี ภัทรธรรม และ สุภาภรณ์ เลิศศิริ
สมศรี ภัทรธรรมสุภาภรณ์ เลิศศิริ
7. โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร : การผลิตผักคุณภาพ เพื่อการค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดนครปฐม
            โดย.... ชัชรี นฤทุม, ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี,
สาคร ชิณวงศ์ และคณะ
ชัชรี นฤทุม

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th